Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


Published Monthly, at St. Michaels. Fort Totten. P. 0.. N. Dakota. 

"ENTERED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT FORT TOTTEN. N. DAK. October Wi Kin He Yuha 
Wacekiye Wi. Rome ebanhan Ateunyanpi 
Pope kin he October wi kin he 
econhan yuha wacekiyapi kin he 
tona wocekiye opapi kin anpetu 
otoiyohi kinihanyan eyapi kta 
cin. Omaka otoiyohi October wi 
kin econhan de wicoran econpi 
ecee omaka owancaya Catholic 
wocekiye tipi kin en owasin econ- 
pi ecee. De wicoran kin haran- 
na Mass-wosnapi econpi kin 
econhan en- ho tankaya eyapi qa 
is rtayetu eca tipiwakan kin en 
mniciyapi qa witaya ho tanka on 
eyapi ecee. Tona tipiwakan ite- 
hanyan onpi qa tipiwakan en ya- 
pi okihipi sni kinhan hena iye 
tipi en tiwahe tawa kin om eye 
kte October wi kin hen eceena 
hecon kte sni tuka omaka ihun- 
niyan eye kta. Woecon kin de 
on Wakantanka towayawaste kin 
unhiyohipi kta qa iye Hunku kin 
awanonhdakapi kta. 

Rosary yuha wacekiyapi eyapi 
kin he taku he? Sipto qeya ya- 
zapi qa heon wocekiye tona eyapi 
kin on sdononyanpi qa nakun 
hena Church kin yuwakan on 
wocekiye eyapi kin onkiksuyapi 
qa kiksuye onyanpi ecee. Sipto 
on wacekiyapi kta ca tokaheya 
cansusbeca kagapi heon Christ 
ihakam ye kin hecapi e ikpazopi. 
Sipto on wacekiyapi kin en can- 
susbeca wan ikoyake kin he on 
onnipi kin tanin. Cansusbeca 
kin on onyuzapi qa Wakantanka 
tawahosiyetawo wicadapi kin un- 
keyapi. Qa he taku wicaundapi 
kin taninyan unkohdakapi. Qa 
hena Wahosiyapi toiyepi. Wa- kantanka en Wakantanka wanji- 
na wicadapi Iyotan wasaka, ma- 
rpiya maka ko kaga; Jesus Christ 
Cinhintku wanjina Itancan un- 
yanpi, Woniya Wakan eciyatan- 
han, Mary witansna on kin tan- 
can kin etanhan icage, Pontius 
Pilat niqehan Jesus kakije, can- 
susbeca akan okatatanpi qa ta qa 
liapi; unkan nagi yakonpi kin 
ekta iyaye, qa anpetu iciyamni 
te kin etanhan inajin, marpiya 
ekta iyaye, qa Atkuku Wakan- 
tanka etapa eciyatanhan kiyotan- 
ke, heciyatanhan hi kte qa nipi 
tapi ko wicayaco kte. 

Woniya wakan kin wicadapi. 
okodakiye wakan Catholic 
Church wakan kin okodakiciye 
wakanpi, woartani pajujupi kin, 
wicate kin ake piya inajinpi kte 
qa owihanke wanin wicani kte 
kin hena wicadapi. 

Dena owasin en on taku tona 
Catholic heca kin hena, taku to- 
na on wdcani kte kin hena, de 
wocekiye kin ee sipto on wace- 
kiyapi kta ca tokaheya eyapi, 
Wakantanka iyotan wasake kin 
taku tona Catholic Wocekiye ta- 
wa kin onspeonkiyapi kin hena 
wicaondapi kin onkokiyakapi. 
Wowicada wocekiye kin he eyapi 
kin hehan Ateunyanpi marpiya 
ekta nanke kin, he unkeyapi 
ecee; Ateunyanpi marpiya nanke j 
kin wocekiye kin de Jesus, Wa- 
nikiya Iye rca wocekiye kin de 
onspeunkiyapi; wocekiye owasin 
de iyotan waste he en taku tona 
unnagipi qa untancanpi on wo- 
undapi. Hehan 'Mary ciyuoni- 
han' unkeyapi, de woyuonihan 
kin ohnihde Gabriel marpiya eci- 
yatanhan ahi, qa sanpa St. Eli- 
zabeth, akaga, St. John Baptist hunku qa Catholic Church inaun- 
yanpi kin akaga; qa he en Jesus 
Christ marpiya eciyatanhan ma- 
kata hi qa wicacerpi unkitawapi 
kin icu qa wicasta icicage nion- 
kiyapi kta heon hecon kin he ki- 
ksuye unyanpi. 

Hehan sipto kin wikcemna 
eyapi eca hehan ake Ateyapikin 
qa Cinhintku kin qa Woniya Wa- 
kan kin wowitan yuhe kta he 
eyapi ecee, qa heon Wakantanka 
wanjina esta en yamni ihclawa 
kin he kiksuye onyanpi. Hecen 
cansusbeca, wowicada, Ateyapi 
marpiya nanke cin, Mari ciyuo- 
nihan, V^akantanka Ateyax^i qa 
Cinhintku kin qa Woniya Wakan 
kin, hena sipto en wacekiyapi 
kin en eyapi kin ee. Wahosiyapi 
to wicadapi kin wanca eyapi, qa 
Ateyapi marpiya nanke kin, 
akezaptan eyapi, qa Mary ciyuo- 
nihan kin is opawinge sanpa wi- 
kcemna zaptan eyayi ecee qa he- 
na ihanke kin en Wakantanka 
Ateyapi kin qa Cinhintku kin qa 
Woniya Wakan wowitan yuhe 
kta, eyapi ecee. Sipto on wace- 
kiyapi kin he w^ocekiye owasin 
en oitancanka heca. "Sipto on 
wacekiyapi he onspewicakiya, 
heon wakansica tokaunyanpi kin 
etanhan awanwicayake kta hecen 
otoiyohi sipto on wacekiyapi kin 
enewacin wicasi, heon nagipi qa 
tancanpi kin wowaste ota icupi 
kta, Wakantanka hunku kin St. 
Dominic eciya. 

Tohin St. Vincent Ferrer wi- 
casta wan wacinyeye sni wanna 
te kta heciya: Tokeca nihduta- 
kuni sni yacin he Jesus Christ 
niniye kta cin?" Tuka wartani- 
sa kin de anagoptan kta cin sni qa 
kakismayanpi kta ce eya. Tuka St: Vincent heya: "Hececa esta 
ehaas yani kta ce eya qa tiwahe 
en yukanpi kin owasin om sipto 
on wacekiyapi wocekiye kin eya, 
unkan wancahnana , wayazanke 
wanke kin woartani ohdaka cin 
keya, hecen woartani on icante 
sinya woartani ohdake qa hehan 
ihunnikiye kin hehan t a . 

Winyan unsika wan tohin maka 
cancan qa maka mahen tipi kin 
ihukuya iyaya, sinasapa wan wi- 
casta qeya wicakicicajuju qa wi- 
codepi, unkan maka mahen win- 
yan onsike kin de cinca om yanka 
esta wanjina kionni srli iyewica- 
yapi, hecen taku woawacin yuha 
hecinhan iwangapi unkan beya: 
Sipto on wacekiyapi kin he to- 
hinni ayustan sni, ohinni epa 
ecee ce eya. 

Wicastayatapi cunwintku wan 
sinasapa wan econsi kin on sipto 
on wacekiyapi wocekiye kin he 
eya ecee, qa he itokam ninar wo- 
cekiye akikta sni unkan nina yu- 
tokeca qa tuwe owasin tokeca 
kin sdonyapi. Anpetu wan en 
sipto on wacekiyapi eya yanka 
econhan wankantanhan wowapi 
hinrpaya, qa mahen decenowapi. 
"Cuns, hecetuwanjica sipto on 
wacekiyapi kin emiciya yanka, 
tona onniciyapi sni kin hena wi- 
cayuheyapa, wokuje etanhan qa 
wowitan etanhan tokan iyaya, 
hecen tokesta Wakantanka en 
awanciyake kte". Yutapiwakan En Jesus Tancan 
Heerca Yanke Kin Wowicake. 

Tuka wieasta kin wihdukcan kta, he- 
cen aguyapi kin de yute ca, wiyatke kin 
de etanhan yatke kta. Tuwe iyacin sni 
yuteca yatKe cinhan. he wayaco hdute 
nahdatkan; Itancan tancan kin iyukcan 
sni kin heon.— Cor. XI. 28 29. 

St, Paul wicoie woyusinyeye 
qa wokokipe onkokiyakapi qa 
unkokarnigapi kin eciyatanhan 
tuwe Yutapiwakan kin icu kte 
kin itokam wihdukcan sni kinhan 
Juda oyate Jesus cansusbeca SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA OCTOBER 15, 1909. SlNASAPA WOCEKIYE* TaEYAKPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. S, B. 
PUBLISHER. and PROPRIETOR. Port Tottex. North Dakota. qa waniyetu ota hecen on. tehan | wa kin en tukte en Yutapiwakan 
rca hehan ohakam winyan ota cajeyatapi kin en owasin wape- 
om Yutapiwakan icupi e opa un- jtogton. Ehake wayazanka un- 
kan hcliyotanke kin hehan token ' kan Bella hunku hi qa Bella wan- 
on kakije kte kin a wacin yanka ' mayaka cin keya. Anpetu tona 
unkan cancan qa hecehnanna ta. , owicihan wanyag wai. Qa hecen 
Hecen de eciyatanhan woarta- 1 taku wanji omakiyaka cin tuka, 
OC TOBER 15. 1909. ni tanka econpi kin tehanyanka- ! hunku itokam eye k-te ikope see- 

: kije sniyapi sni. Tuwe wicasta ' ceca. Owankayujajapi rtayetu 

akan ktepi qa we skemyapi qa wicahnayan esta Wakantanka ! wan woartani ohdag mde kta e 
sicaya econpi kin he iyecen sica- ^ wayaco yanke qa anokiteya wi- ! Yutapiwakan kin itokam cankpe- 
ya econqonpi onkokiyakapi. On- coran econ kin tokiconpi. Win- skamakahde nawajin unkan wo- 
ge woartani on icante sicapi sni yan eceena de hecece sni kin wi- awacin wan mahiyorpaye, qa he 
ecen iyacinsniyan icupi kinhan casta wakan kin de unkipazopi Bella de wocekiye-awacinrce kin 
wokakije wan unkiciyankapi St. kta cin on de unkokiyakapi; wo- ! hececa wan Yutapiwakan icu sni 
Paul itokam onkokiyakapi. "Tii- cekiye opa wanwakagapi ohoda- te kta okipica sni kecanmin. 
we iyacinsniyan yute qa yatke pi en opa qa hececa esta Yutapi Wanna imonke kte kin hehan 
kinhan woyacohdute qa hdatkan wakan icuyi opa woartani iko- wanmayaka cin kinhan hunku 
ce unkokiyakapi. W oyasice tawa yagya. qa heehan Yutapiwakan kin omakiyaka wasi. Hancoka- 
kin iyerca nakipca qa wokakije icupi eca nape ohna icupi ecee, 'ya sanpa oape inonpa kin hehan 
on icage kte kin imahen icu. unkan kaken icu seca unkan wa- ihnuhanna kohanna micopi. Wi- 
Wahosiye wan wakta unyanpi sekseca qeya e nape ohna yuha. ' koske wayazanke kin en wai un- 
kin de eciyatanhan aguyapiikce- Jesus wicasta kin etanhan tokan kan wanna tehan ni kte sni kin 
ka hecae unkicupi sni kin tanin iyaya he wicake sni kin neon he- j wanmdaka. Hecen taku ecawe- 
wicaundapi. Taku owanyaka kin ceca. Hecen wahosiye taku on- ! con kta cin hecinhan iinonga, uii- 
hee sni tuka taku tokca e imahen kokiyakapi kin he wicake, tuwe ' kan heya: "Winyan wakan kin 
one hecen sclonanyanpi; aguyapi aguyapi kin de qa wiyatke kin ' he wanji wanmdaka wacin ce, 
eceena unkans tohinni Jesus tan- de etanhan iyukcan sni yute qa ' eya. "Hantehan hecen wanjina 
can kin he iyacinsniyan unkicupi yatke kinhan ecana wokakije! u okihi sni, taka sinasapa wanji 
e on woiyopeye unyuhapi keye iyahde kta, ecin Jesus he wiconi ' cin kinhan u wasi kta, qa tohan- 
kte sni tuka. Woope kin eciya- kin ee qa sicapi kin on tapi. | tu kaesta he wanji u okihi kepa. 
tanhan taku econpi kin he oiya- Owanyake kin eciyatanhan wa- Qa heca hecin rce sececa. 
ciny an woiyopeye kta keya. He- rbayena wanyag iciya qa tonal Oh! han, ecanon unkans, eya. 
Akanwosnapi en aguyapi ohodapi sni kin hena wokakije Father Colton, dehan Buffalo nape qa siha ko owasin mawa- 
steste ce, eya. Pejihutawicasta 
wan hi unkan "tanyan onpi kin 
tapi kte kin ekta decer o wan- 
yag wastepi," eya. Bella wihi- 
yayena oape topa kin hehan ta. 
Sinasapa tapi woecon ohnayan 
piunyanpi, qa enpetijanjan ideya 
eonhdepi. Protestant wicasta 
wakan wan en timaehn hiyu, un- 
kan 'tanyan widukcanpij^e,' eya. 
"Nion kin econhan iyoyanpa kin 
wastedaka qa ohnata." Te kin 
iharanna kin en wakinyena ska 
yamni o wanyag wastestepi owan- 
ka tawa kin en ojanjanhdepi kin 
en hiyahanpi qa anpetu ataya 
hen yankapi qa oape itopa te qon 
hehantu narin marpiya ekta kin- 
yan iyaye qon hehantu narin kin- 
yan iyayapi. Qa hena Wakan- 
tanka en yamni ihdawa qon eese, 
Bella waste kin oyukapiseececa. Pecokaya Kisonna Tip 1 

Ekta Sinasapa Wocekiye 

Opa pi. yanke kin he Christians hecapi iyahdepi. en Bishop heca kin he hi. Kici kin aguyapi ikceya iyecen yuta | Heon etanhan St. Paul taku ' cistiyena wohdake qa hehan tan- yuke kinhan v/oartani ikoyag he- onkokiyakapi kin eciyatanhan 
con yuke kinhan nina sicaya ' Jesus, Wanikiya, Yutapiwakan 
econpi kta qa wokakije yuhapi kin en unyuonihanpi onspeonki- 
kta. Hecen St. Paul he wo wan- ' ciciyapi iyececa qa tohan onkicu- 
yake ecen sni tuka taku he on ' pi kta ca kinihanyan unkicupi 
keye kin he wicaundapi iyececa. 'kta. Hecen ito cante ocowasin 
Jesus tancan kin he e kionniye ' on itokam unkihduhukuyapi kta 
rein Yutapiwakan kin en icupi wowicada on, ecin he Wanikiya 
wanyake kin heon heya. Qa on unkitawapi qa he unyacopi kta, 
he tohanyan wokakije kte kin qa he wowaonsida tawa kin on 
nakun unkokiyakapi. Woyaco marpiya wowiyuskin owihanke wanica en unkaipi kta unkecinpi. QKPAZA EN IYOYANPA. qa woyatke hduta qa hdatkan, 
Jesus tancan kin iyukcan sni icu, 
eya. 

Heon etanhan niyepi ekta wi- 
cota wasakapi sni, qa wayazanpi Tipi wayawapi 159 wiyohin- 
sa, qa hunr istinmapi. yanpatakiya otonwe ocanku iwi- 

De wokakije wan wahosiye ca- kcemna nom sam sahdogan kin 

jedate kin he nahanrcin heee- hen wankantipi wan odod ohna 

hnana wanke. St. Cyprian de on'onkonpi; qa hen wicasta wan ta- 

etanhan wicoran ota oyaka wicu, qa cunwintku nom hena 

qa wanji en winyan wan Yutapi onpi. Qa wikoske kin denaos 

wakan icu unkan tiyata aid qa Skaon Sisters heca en wayawa 

cankoka cistina wan aonatak ' onpi. Hakakta -kin he waniyetu 

ehde, he woartani ikoyaka tuka akesakowin qa nina wocekiye 

icu kta tka qa heon nakara he- ope kin ahope rca, qa Yutapiwa- 

cori koka yugan unkan etanhan '' kan kin nina en e wacin rca. lye 

1 
idesasa hinhda qa nakara tansag tipi wakan tawapT kin en ohinni 

ta. Yutapiwakan icu ecee, qa waya- 

Hehan nakun wanji oyaka un- zanka nnkan iye Skaon wicasta 

kan winyan wan Catholic church ' wakan tawapi kin en Yutapi wa- 

wocekiye etanhan tokan iyaya kan kahi. Wocekiye wowapi ta- yan miniakastanpi sni naceca on 
[conditional baptism] miniaka- 
stan kta keciya; qa Marie eya 
caston qa he Mari Witansnaon 
kin awanyake kta on hecon keci- 
ya. Hehan wihdi wakan ion, qa 
Yutapiwakan kau kta e icicawin 
tipi wakan ekta huwe iyaya. Kin- 
hde kin he econhan mico qaheya: 
'•'Kittie, tohan mate kinhan ina 
Protestant tipiwakan ekta amaye 
kta. qa Greenwood en mare kta. 
De on Yutapiwakan kin ohoda- 
sniyan waecamon kta hecinhan 
iwacu wacin sni." Tuka hepa: 
etankan he tancan kin token eca- 
niconpi esta ninagi kin heceas 
he ni kte/' epa. . Yutapi wakan 
icu kin ohakam maka akan on Pecokayakisonna makoce kin 
en woyawa tanka wanji sinasapa 
wocekiye opapi. Qa woyawa 
tanka hanke sinasapa wocekiye 
opapi kta e waonspewk 
Europe makoce etanhan sinasapa 
wicasta wakan • kektopawinge 
wanji sanpa opawinge yamni 
sanpa wikcemna torn sam sakpe 
oyate kin he wocekiye en awica- 
yapiskanpi. Pecokayakisonna 
opawinge sakpe sinasapa wicasta 
wakan hecapi qa hena owicaki- 
yapi. Christian Brothers okoda- 
kiciye he kin he opawinge yamni 
sanpa wikcemna zaptan sanpa 
napcinwanka waonspekiya onpi 
qa he etanhan opawinge sanpa 
wikcemna yamni iye etanhanpi. 
Winorca wakan (Sisters) heca 
kin is (1900) kektopawinge wanji 
sanpa opawinge napcinwanka 
wicanagi niyanpi kta e skanpi, 
qa he etanhan (1300) kektopa- 
winge wanji sanpa opawinge ya- 
mni iye etanhanpi. Bishops, Si- nasapa itancan heca (44) wikce- 
sni, marpiya kin e ekta on se ia. j mna torn sam topapi qa yewica- 
Ihnuhanna iyotanke qa istohdi- sipi itancanpi kin wikcemna torn wanjina yanka. He taku wan- 
yaka' hecinhan imonga. "He 
Itancan unkitawapi— Wakantan- 
ka ee ce," eya. Qa akes winyan 
owanyag waste e ska ecee on hi- 
najin kin he wanyaka hecinhan 
hunku iwanga. "Wi kin ista 
iyojanjan e aohanzi waya unkan, 
iyoyanpa waste kin he aohanzi 
ye sni," eya. Wihdi wakan ionpi sam topapi makoce kin hen ya- 
konpi. Qa iye etanhanpi kin 
(1200) kektopawinge wanji sanpa 
opawinge nom henakeca sinasa- 
pa wicastawakan hecapi kta e 
waonspewicakiyapi. 

Hecen tona wowacinye ekta- 
kiya awicayapi kta e wawokiyapi 
kin de icar ayapi kin on wicocan- 
te waste. Hecen wocekiye opapi 
kin wicoran kin de on anpetuwa- 
kan wanji mazasa wanji on wa- ohakam kakije qon iyozi, qa ina wokiya okihi he? SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA OCTOBER 15, 1909. SIPTO ON WACEKIYAPI 
WAN MANON- Itokar otonwe wan en omani 
kin eciyatanhan tipiwakan wan 
han, bdoketu, rtayetu owasteca- 
ka, wi iyaye kin hehan tipiwakan 
tiyopa yuganhan, tuwe opta iya- 
ya eca timahen etonwanpi kin 
petijanjan qa warcarca waste ko 
on owasterca wanyakapi. Akan 
wacekiyapi nonpakiyahan; onma 
en Wakantanka hunku ite oka- 
gapi wan waste rca, oksan iyo- 
yamyahan. Timahen warcarca 
kin on tiyowastemna nakun tan- 
katu ko. He econhan wikosne 
wan opta iyaya, timahen etonwe 
qa hen taku tokonpi hecinhan he 
sdonya cin qa timahen iyaya. 
Wikoske kin de wocekiye tokca 
opa qa tohinni tipi wakan (Catho- 
lic) heca wanjina en i sni, heon 
he token siksicaya owoyakapi 
naron ecee kin owasin kiksuya 
yanka. Tiyopa ikiyenaiyotanka, 
hecen taku toka esta orankoya 
hdicu kta kecin. Nina rein wi- 
cotapi sni tuka owasin awacinrcin 
cekiya yuke qa tuwena en ahi- 
tonwe snj. 

Owasin taku wocekiyeka aki- 
hdehde eya yuke seececa, ana- 
gopt-an yanka; Unkan wicaho 
wanjina cokata ekta he eyahan 
wanyaka. Sinasapa kin hee Wa- 
kantanka hunku ite okagapi kin 
ihukuya najin. 

Wicoie akihdehde eyapi kin he- 
na naron wacinrca, tuka dece- 
hnana noge hiyorpaya. "Mary 
Wakan, Wakantanka hunku," — 
hecehnana naron qa onma kin 
kena naron wacin kes okihi 
sni. En ewacin sni ihnuhanna 
ija "Mary Wakan Wakantanka 
hunku", eya. Ihnuhanna sipto 
on wacekiyapi oyukse wan oa- 
kanyanke wan itokam he kin en 
yanka e wanyaka. cekiyapi kin 
he onpi e sdonye sni tka ta- 
ku wowanyake rcada heon ko- 
hanna yukab icu qa sicanopiye 
mahen iyeya. He econhan wan- 
na najinjin ahiyaya hece takan 
hdicu, qa nina wadityagya (Ca- 
tholic) tipiwakan wan timahen i 
qa takuna akipa sni etanhan hdi- 
napa qa hecen awacin. 

He hanyetu kin taku wonaron 
ota takodawicaye kin owicakiya- 
ka. Catholic tipiwakan wan ti- 
mahen i, qa taku naron qa wan- 
yake kin hena owicakiyaka, tuka 
wicadapi sni; hecen sipto on wa- 
cekiyapi qon he icu qa wicaki- 
pazo. Iyaza wanyagwicakiyapi. Wanna kinhdapi kin nehan iwan- 
ke kta, unkan sipto on waceki- 
yapi qon he icu anawab ehnake 
qa hecin. Miye qes Ate marpiya 
ekta on kin cewakiya esta sipto 
on wacekiyapi deca cona kes ce- 
wakiya owakihi, tawacin mahen 
hecen awacin, qa rtayetu cekiye 
kta canpeskamakahdenajin. To- 
ketu! Wicoie wanjicakaes kiksu- 
ye sni, tawacin wanice seececa. 
Taku tokca eya okihi sni: "Mary 
wakan, Wakantanka hunku," 
wicoie deceena akihdehde eya. 
lye wocekiye tawa ohna cekiya 
cin esta ecaca wicoie wanjina ta- 
wacin en on sni, hehan wacin ye- 
ye sni, hecen inajinqaheya: (Ca- 
tholic) sipto on cekiyapi waniwa- 
cu qon heon de hemacece ecin. 

O wanka ohna iwanka tuka istin- 
ma okihi sni, tipiwakan en wico- 
ie qeya naron qon hena naron 
cin sni esta ohinni noge hiyorpa- 
ye. Ihanranna anpetu ataya ta- 
ku econ kin owasin en wacinyeye 
sni seececa. Ohinni wicoie dena 
naron on seececa. '"Mary Wa- 
kan, Wakantanka Hunku!" Hta- 
yetu hehan ikopeya narmana si- 
pto on cekiyapi he icu qa tipiwa- 
kan etanhan icu qon ekta eerpe- 
ya aya. Timahen tuwena on sni. 
iyokipiyercin ena erpeye qa ko- 
hanna takan hdicu kta, tka Wa- 
kantanka Hunku ite okagapi wan 
owanyag wasterce itokab najin 
iwanyake, qa en ewacin sni esta 
wicoie dena enapeya, ''Mary Wa- 
kan, Wakantanka Hunku!" He- 
cehnna Wakantanka towaste kin 
hiyahde, ista kin en taku aogin- 
yan wanke kin hinrpaye qa wan- 
yake. Wowicada, wowicake kin 
iyeya. Wakantanka Hunku awi- 
cakehan hen yanka. Wanikiya 
Tipi Wakan Tawa inyan akan 
kagapi kin hen eceena wicocante 
waste iyeyapi. 

Mary Wakantanka Hunku si- 
pto on cekiyapi tawa kin on ake 
wicanagi wanji iye cinca Cante 
Wakan en ohikiya. Wikoske kin 
sinasapa wocekiye en ahiope qa 
en tanyan ohna skan qa ecen ta. 
Oh! Wakantanka Hunku Wakan 
cekiyaye hecen tona sdonniyapi 
sni kin hena iyeniyanpi kte, qa 
wastenidakapi kte; O Mary Wa- 
kan, Wakantanka Hunku! OCTOBER WI KIN HE NAKUN 
OlmiMe Wakan Wi Tawapi. 

October wi kin de en sipto on 
wacekiye eyapi ecee, qa nakun waawanhdaka wastepi kin hena 
wicayuonihanpi. Ohnihde wa- 
stepi kin dena en Mary Wakan- 
tanka hunku itancan, heon hena 
ohowicaondapi kta iyokipi. Hena 
ohinni Wakantanka toyanke kin 
itokam onpi qa ceonkiciciyapi, 
awanonyakapi. Toki onyanpi 
owasin wanagi waste kin dena 
onkitaoksan onpi. Tuktetanhan 
onkicagapi kin hetanhan Wakan- 
tanka waawanhdaka waste wan 
onqupi he awanonyakapi qa oon- 
kiyapi kta, tohanyan onnipi kin 
hehanyan. Unnagipi kin he 
awanyakekta Wakantanka qu. 
Tohinni onkiyepi etanhan tokan 
ye sni, anpa qa hanyetu, kikta- 
han qa onkistinmanpi, taku wa- 
wiyutan qa wokokipe onnagipi, 
ontancanpi en onkakipapi hena 
owasin en onkikiyena on *qa wi- 
cotawacin waste on oonkiyapi. 

Waawanhdaka onkitawapi kin 
ohinni ayuta onkuwapi, taku 
econqonpi owasin. Tiyata on- 
yankapi qa is toki onyanpi hena 
owasin kici onyanpi. tokercin 
waonrtanipi sa esta econkapin 
sni onkici onpi. Ohnihde wakan 
itancan Raphael eciyapi kin he 
Tobias tehan icimani ya unkan 
awanyaka. Tobias wanaronke qa 
ohnihde taku econsi kin owasin 
ecen econ. Tuwe aye qa awan- 
yake kin he ohnihde itancan ma- 
rpiya eciyatanhan e aye kecin 
sni. Ohnihde nitawa kin ohinni 
nicahda on qa wicoie waste awa- 
cin niye qa owotanna aniye kta 
cin, anayagoptan he? Tobias 
ohnihde itancan Raphael wan- 
yake cin he iyecen wandaka oya- 
kihi sni, tka nicahda on, duoni- 
han kta, ohinni ia oyakiye qa To- 
bias iyecen niwaste qa wanaron 
kektayakida kta. Ohnihde Ra- 
phael ceniciciye kta yakida kta. 
October wi kin de en 29, yawapi 
he ohnihde , Itancan kin he an- 
petu tawa. ST. FRANCIS MISSION, 
Rosebud, S. D. Sept. 28, '09 
Eyanpaha Mitakola. 

Taku wanjikji 
epa wacin. Wotanin iwacu kin 
ota tka tuweni el woblaka sni tka 
taku on wocekiye el wicalapikin 
hena gluha wicasa otoiyohi un- 
yuhapi iyececa tka; yukan wica- 
sawakan onpi kin hena wiciwan- 
kam taku unkeyapi « kta onkoki- 
hipi sni tka hena epi kayes taku 
eyapi kte cin ablezapi. Ho taku 
on hepe cin lena ee igluwicakapi 
eyapi na ceskikan koyakapi eya- pi. Nakun tuwa hena econ sni 
esa woope tona Wakantanka 
ohola nisipi heci hena nicantepi 
el woniya nitawapi el yukan ni- 
yapi sa wiyaskabye wan takuni 
on sni yesa iyublakab niciyapi 
kte rein, ca tuweni iyaniskapapi 
kte sni kepe lo. Nirlahapi ca 
woope tona wanyag nayajinpi 
kin hena iyayustak nirlahape lo. 
Homaksila qon hehan ate tasun- 
ke kin mniyata- awicabla ca sun- 
kawakan wasicurca tiwahe el te- 
han on kte sni iyececa qun he 
eca wiyacin sni tokeya mniyatke 
yuke iyecece rein lapi eca, toke^ 
ya mayanipi kte rein na ece wi- 
casa waste qon iyuha Wakan- 
tanka iwicakikcu welo. Na on- 
sicila ece oyate naronkiyape lo. 
Na inse micica wakiye ca oton- 
we wan Nebr ekta wagloin yun- 
kan tEiku wake cin lena ojula 
wanblake, heon hepe. Lehanl 
wicoicage watokeca canke heon 
hepa. Hoksihakakta ece iyawi- 
wicatonpi na cinyeku na atkuku 
na hunku kin lena taku sni wica- 
kiyapi on onkisicapi na wiyuwi- 
luzapi kin ko iya onspewicayaki- 
yapi canke wahececa kte qon 
wasicun ob woklakahanpi na he- 
han takuni yawapi sni na wa- 
kanhignaniyapi kin hena wowi- 
cake onpi sni 'tka nitapi kinma- 
wanblenica wiyopeyapi kta ca 
heon wakanhingnaniyapi lakas 
wanji nitapi ca waparlate sapa 
heca w r anji cawignaka yapi na 
wanji sinayapi na mahel ska wa- 
rlorlo waste taninyan onpi. Ho 
lena ablezapo, tuwa he el itan- 
can wacin po. 

Ho le el tuwa takemahiyupta 
heca sni, owekinas tuwa heye 
cin wicasa iye tawacin kin iyuza 
kta on hepa. 

Matorlogeca. Cheyenne Agency, S. D. 
Sept. 10, 1909. 

Sept. 5, 1909 hehan Tansnaon 
Wakpala el St. Mary okolakiciye 
apikiyapi na lena itancanpi. 

Ptesanohomniwin itancan. 
Mrs Eaglefeather okihe. 
Miye wowapi kaga. 
Mrs Bearnecklace mazaska awan. 
Rose Charger wokagege awan. 
Jessie Tomahawk wamnayan. 
Emma White Eagle wapaha yuha 
Tarcawastewin, Winyanwaste, 
Dora Bowker, Ptesanohomniwin, 
wigiiglapi. Mrs Blackbear ti- 
yopa awanyaka. Lucy Fisher- 
man lowan itancan. 

Louise Spotted Crow. SIN ASAP A WOCEKIYE TAEYANPAHA OCTOBER 15, 1909. OWA.NCAYA WOTANIN.I New Orleans, La. Sept. 22, ALLEN, S. D. Sept. 15, 1909. ewicakipazopo. Hecel woohiye 
_ Louisiana inakoce kin he mni- ' Eyanpaha. jluhapikta. Oyasin micante on 

HE WA ATEYAPI KTA. wanca kahda ™**n makaiyutapi. j E . conala on wami . ! na 

,_^_ wikcemna nom hehanyan mnitan .., . . „ _ ' •■ | 

Schafter, N. D. Sept. 24, John <* opawinge yamni tapi oyakapi, ^laotanm kta St. Joseph na 
Goodall wiyorpeyata pte icarya -npa naceoa tukahenana naka- ; «*■ Mary yaonp, hena takn ,yo- 

. ' has tanyan sdonyapi, qamazaska wicakipi sni wan]ik]i ecanonpi, 
wicasta heca he Hewa ^^P 1 woyawa wikcemna iyawa nakun | mazasa oskate luhapi na miiiwa- 
kta yustanpi. Goodall Col. j wakionniyan. 
Roosevelt North Dakota en pte : •*-*-*■ icarya on qehan he sdonye qa Wicasta nom North Pole maka 
okodaya. j pasdete kin he iyeya akinicapi. 

,~— Dr. Frederick A. Cook he April 

GOVERNOR JOHN A. JOHN- 21, 1908 heehan North Pole en 
SON TA. kan latkanpisa na irpeyeciyapi- CHEYENNE AGENCY, S. D. 

Sept. 8, '09. 
Hekta September 5, hehan sa na he okna onspeniciciyapi , omniciye apiyapi na lena oitan- 
sa. Ho tokaheya wakankiciyu- j can wicayustanpi. zapi he el weciciyapi kta Wakan - 
tanka wicayalapi na on wakan- 
kiciyuzapi ecanonpi lo. Wowapi Justin Eaglefeather itancan. 
Henry Chasing Crow okihe. 
Sam Charger wowapi kaga. 
Philip Howard iapi awanyaka. 
Jno. Tomahawk mazaska awan. 
Isaak White Eagle wapahayuha. majm qa Tunkansma tawiyoki- 

, , wakan el wicowoyake wanji na- 

| hena wan en pasdata keya. Un- i 

i, ~ ^ , , . i onronDi; tohanyan winyan na wi- 

Rochester, Minn. Sept 21, kan Commander Peary is April I . . , ., 

n m nn i . \ . casa nupm lcikoyag lcjyapi he- 

John Albert Johnson Minnesota o, 1909 anpetu km he en lja 1 , . . '.. .. 

i _ i nanyan nupm cerpi wanjipila na Paul Crow Eagle na Morgan 

en maka awanyaka itancan iake- North Pole en inajin qa Tunkan- L ., , , , 

I ,. ititakuye na takuwicaye hena 

sakpe kin haranna kin de St. sina tawiyokihena wan en pardi 1 . n , , 

i , erpewicaym kta na maka akanl 

Mary's wayazanka tipi kin enta. keya, qa Dr. Cook taku eye kin ' ,_ . . . . ,..,., 

I tuweni wicayujuju okihi kte sm. 
Mrs. Johnson anpetu sakpe hee- he wicake sni ce eya, qa hecen TT 1 TTr , 

I I Ho he wanna Wakantanka tawo- 

han hinhnaku patapi qa hehan- denaoson makoce ataya woakini- 1 tanhan icahda yanke qa ecen ca. Wicota Dr. Cook okiyapi 
hinhnaku kin ta, qa tansag ta, iciyapi, qa wanjigji is Command- 
wayazanka tipi kin etanhan aki- er Peary iciyapi. Peary nma Dr. 
yuha tankan ahdinapapi qa John Cook wicake sni hda, qa tohinni 
Sullivan ti kin ektaakiyuhaikipi. heci i sni tka heya ce eya, tuka 
Wanna hanyecokaya sanpa kin is Dr. Cook Peary takuna eciye 
hehan wacinkiksape qa tawicu sni, hecii keyapi naron unkanhe 
kici yanke kin heciya. Norah, heci i ehantanhans hecetu, un- suye.wanji kiyakaksapi kte rcin : 
na nakun kiyakaksapi, he lila 
kokipapo. Hecel woiyopeye ni- 
cupi kte sni. Na inoapa; wicasa 
wan mini wakan yatkesa he ta- 
wicu na cinca na titakuye cante Warrior wayazan awanyakapi. 
Henry Fisherman wamnayan. 
Albert Marshall, Louis Chasing 
Crow, Joseph Hand Boy, Rich- 
ard Bowker, Charles Spotted 
Crow, John Split na Jno Toma- 
hawk, wigliglapi. 
Amos Blackbear tiyopa awan'ka. 
Philip Howard lowan itancan. 
Eya kicicarnigapi sni itokab sil wicakiye. Ho he ayustan'kin j wicasawakan onkitawapi kin le- 

waste kte; na tawicu tawa kin is ! cel e ^ Q: Tona itancan wicaka- 

. waaiye sa na he okna onspeicici- ' ^ a pi kte kin hena nakun tokata 
wanna mde kte do qa lto Fred nupapi, hecen tuwena cetun on- , .. . . . tOnti OT p«H ^oii 10M nont„ 

■ f , I ye km he ayustan, na nupm wo- i ^ on & r ess kte Cin el hecena ataya 

wanmadaka qes eya. Hehan hdapi kte sni, eya. Qa Peary is oape 3:25 hehan ta. j yasice sni tuka Dr. Cook woyake 
! kin eciyatanhan wicakedapi cekiye el yapi na wotanin waste j omniciye itancan yankapi kta. t yawapi na wowahokonkiye na- Heon iwanyag econ wicasi. Ho 

klT1 1 ronpi kinhan keya he taku kapi , heon hekta itancan qon he bece- 
ota. Maka pesdete kin akan ina- 1 ., . , . . ' , . , L, Q nh 01I11 ^„ n : xr., ^„ ™ 

1 ablezapi km wicasa hecapi kte. ! na a ^e yustanpi. Na eya maza- 

jm unkan tokitkiya etonwan T . fti _ - . , ', Lto mniT1T1 „ TO u n \~ a f^i.< „i „ 

.Iyamni; St. Joseph wicasa i ska womnaye kin he toksa ake WICARAPI EN NIYAKE 
IYEYAPI. 
Kingston, Ont. Sept. 18, John ^ta owasin itokarkiya keya. ' ^"^ ^^^7 e\ wa-wl- Ibluotanin kta. Micante on nape ciyuzapi. 
Sam Charger. t, sw«rm or*Utn ; ™ win -roipnT-o-ni Eya ti akan inajinpi kin he iye- ! , , 

i^awson eciyapi wan wicarapi •> v j hokonkiye can lecanminsa. Le 

w«-n «an wfiTwna- i wnnni kir-i i ceca, caga qa wakanhdiyu^eya . . , , •, 

wan en wanyag 1, wanji kici l * ^ o .y WO wicake on heye qes waste kte 

unkan iye tokaheya hdinape qa wanka oyaka eya nahanrcin tan- ^^.^^ ^^ wanna wanjigji 

kici i qon kiksuye sni qa tiyopa y an ken °J^ *m, Okodaklol y e | ma2ai5a yuhapi na woceki y e qon ! Cheyenne Agency, Sept. 10, '09. 

kin ecen iyaya qa he maza iye- wa„ ]lgJ1 mazaska odota wotanin ^ icieahiyapi he ^ teriwala . ! Mitakolapi. 

cinkanataka ecee tuka sdonye ™ ^ e f yal ^ f !^'I h , e . nak " n ; Hekta Old Testament el Moses i Matitewanagi tawicu, sni qa natak ihan hecen mahen Dr. Cook woyute makinu iyaonpa . -, tuka Cook ija heva, woyute ta- 

panyanka esta myan tipi heca J " ' J 

hepi kihnaka unkan Peary en i 
qa Dr. Cook wanna te seececa nakaes naronpi sni, qa anpetu 
wakan wanji ecen mahen manke 

kte do ecin qa nina pan esta na- hecen odeye kta keye ^ a wo ^ ute 

. , . , TT , tawa kin makinu keya. 

ronpi sni ecen okpasa. Hehan J 

ihanranna hehan ake wicarapi 1 ^ashingtan. d' G, Sept, Wo- 
kta qa wicarapi awanyake kin he wapi oyujuju awanyaka itancan 
wicatekin inarnina tipi kin he en kin etanhan wicite askape wan 
ehnake kta e yuhdoka tuka e ca mazasa akenonpa wan kagapi 
tankan nasdog hdicu nakaes kta - Dehan Register taku econ- 

. i -,. -, pi kta kinhan kaspapi wanii kta 

wanagi hdi kecmpi qa tansag y , , . . , J 

yustanpi, hecen wowapi km lya- 

wica ' tayena is mazasa nonpa heon yu- 

! sakipa kinhan mazasa akenonpa 

MAZASKAZIONTIWICAKTE. ' kta heon wancak henakeca ka- 

Bluefield, W. V. Sept. 22, Her- gapi> 
ley Buchanna County en haran. j Whlte Clay Dist _ g< D _ gept< 
na kin de wicasta sakpe wica- 10, heehanl koska wanji ti elwa- 
ktepi wamanon wicasta wicakte- ' kinyan on tapi na ti kin el iyeya- 
pi. Taku on etanhan heconpi ' pi na tima tsfku he kin oyasin ile 
kin he winyan wan hen ti kin be! eia Tesus Wowapi ^-an el otke 
, . i , . yuke el otke. Otke kin eceglala 

mazaska ota yuha keyapi qa he- .,,.-, T ., . 

lie sni he. Lila wicasa ota wan- 
na icupi cmpi on heconpi, qa na- yakapi na inihanpi . He Eyan . 

kun tipi kin ideyapi, mazaska pa ha el nayaronpi wacin on obla- 
950 henakeca icupi. ka wacin. Paul Loafer. oyate watoklapi wicayuwowateca ' Warcaskawin eciyapi, rtalehan 

kta lila wicakuwa owicakihi sni ! rap j' Winyafl kin le wi ^ awa - 
, , Txr , , . . ! pi 7 tanyan on. Owakpamni ekta 

hankeya Wakantanka okiye na i *. • • i i_ • 

-> * wopeton i, wicokahiyaym na, za- 

wicoran toktokeca on wicayute key as hecena owicakihi sni ecel 
oyate kin kaiyabeya ospaspaye 
ecel oblecahanpi yukan etan 
ospaye wanji taninpi sni. Le- 
hantu kin Lakota hena onkiyepi 
iyeonyanpi heon waanaongo- 
ptanpi sni waontoklapi he tuweni 
irpeonyapi onkokihipi sni, sung- 
tokeca iyeoncecapi lehanl woce- 
kiye eciyatan on Lakota kin wi- 
casa iyecel hekta waniyetu 5 qon 
hehan tanyan yapi, yunkan ake 
wawiyutanye kin wicayuhomni 
wahacanka eklakupi na nakicijin 
utapi laka yoqeya Catholic woce- 
kiye nakicijin qon toki ilalapi 
huwo? St. Joseph na iSt. Mary 
ota wawiyutanye wayaka wica- ! 
yuze kin he el etunwanpi na na- ! niyan gli; hehan kitanla yazan, 
rtayetu lila wayazanka na mico- 
pi. Yutapiwakan icu na maza- 
skanskan oape 8 anpa hehan ta. 
John Zitkala Ciqala. CHEYENNE AGENCY, S. D. 
Aug. 30, "09. 
Eyanpaha. 

Le anpetu kin woterika 
awakipa na heon tuweni woglake 
sni waun tka cantemasice kin' he 
icunhan Wakantanka kiksuya 
rein waun na heon lecel waawa- 
canmin. Ito .. letan tokatakiya 
wocekiye el tokel owakihi kta 
rein hecel el waskanktaawacan- 
min, hehanl ate tin kta ikokab 
nonpa rein Wahosiyapi Tawowi- 
cala qon hena eyin na te; heon 
hecercin ecanmin. 

Mitakuyepi, wocantesica on wacemiyeciyapi wacin. Nitako- 
wicakicijinpiye, wicakluwastepi ! i ap i -w^i onsike qun, 
ye, wicakluskapiye, canku kin Albert J. Tomahawk.